Контакти

Відділу аспірантури та докторантури

Адреса: 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19 2 поверх, кім. 229

тел.: роб. (032) 242-23-95

моб. 068-750-01-60

email:

Новини

Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
«Європейська ліга професійного розвитку» разом з Економічним Універси...
25 квітня 2023 року відбулася ХІХ Всеукраїнська конференція «Управлінн...
Читати всі новини

Додаток 2

до Правил прийому до Української

академії друкарства у 2023 році

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 

до аспірантури та докторантури Української академії друкарства

у 2023 році

 

І.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила прийому до аспірантури та докторантури Української академії друкарства (далі – УАД) розроблений відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року № 276 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 519/39575, та «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. (зі змінами, внесеними Постановою КМ України № 283 від 03.04.2019 р.).

Порядок прийому до аспірантури та докторантури УАД є додатком до Правил прийому до Української академії друкарства у 2023 році.

1.2. Правила прийому до аспірантури та докторантури УАД у 2023 році діють до набуття чинності Правил прийому на 2024 рік.

1.3. Підготовка докторів філософії за освітньо-науковими програмами здійснюється в аспірантурі УАД за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі незалежно від форми навчання становить чотири роки.

1.4. Підготовка докторів наук в докторантурі УАД здійснюється виключно за очною (денною) формою.

Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.

1.5. Провадження освітньої діяльності в УАД на третьому (освітньо-науковому) рівні здійснюється відповідно до ліцензій, виданих в порядку, встановленому законодавством, а саме – наказом МОН від 30.05.2016 р. № 590, наказом МОН від 19.07.2016 р. № 856 згідно постанови КМУ від 01.02.2017 року № 53, наказом МОН від 24.03.2017 р. № 60-л.

1.6. УАД оголошує прийом на навчання для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії (до аспірантури УАД) та доктора наук (до докторантури УАД) за спеціальностями (таблиці 1, 2) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 (зі змінами, внесеними Постановами КМ України № 762 від 07.07.2021 р. та № 1392 від 16.12.2022 р.).

1.7. Кількість аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається ректором УАД з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва в межах ліцензійного обсягу.

1.8. Прийом до аспірантури та докторантури УАД здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії чи доктора наук не допускається.

 

ІІ.  ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ, ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ

2.1. До аспірантури на очну (денну, вечірню) та заочну форму навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

2.2. Провадження освітньої діяльності в УАД здійснюється відповідно до ліцензії на освітню діяльність на третьому освітньо-науковому рівні з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

2.3. До докторантури на очну (денну) форму навчання для здобуття наукового ступеня доктора наук на конкурсній основі приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

 

Ш.    ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

3.1. Підготовка осіб в аспірантурі УАД у 2023 році здійснюватиметься:

 • за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням);
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).

3.2. Підготовка осіб в докторантурі УАД у 2023 році здійснюватиметься за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).

3.3. Прийом до аспірантури УАД на навчання за кошти державного бюджету здійснюватиметься відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України обсягів державного замовлення через аспірантуру в 2023 році.

3.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати ступінь доктора філософії на конкурсній основі, якщо ступінь доктора філософії здобувається вперше за кошти державного бюджету.

3.5. Громадяни інших держав можуть бути прийняті лише на акредитовані спеціальності аспірантури на підставі міжнародних договорів України, договорів, укладених академією з юридичними та фізичними особами.

3.6. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистила дисертацію, або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. № 658 «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

 

ІV.    ПЕРЕЛІК ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ

 • на навчання в аспірантурі УАД для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Таблиця 1

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензійний обсяг

План прийому (бюджет)

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

6

1

06 Журналістика

061 Журналістика

7

-

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

20

-

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

34

6

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

4

-

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

3

-

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

12

-

 

 • на навчанняв докторантурі УАД для здобуття наукового ступеня доктора наук

Таблиця 2

Шифр та найменування

галузі знань

Код та найменування

спеціальності

План прийому (бюджет)

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

-

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

-

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

-

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

-

 

 

 1. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ В

АСПІРАНТУРУ ТА ДОКТОРАНТУРУ

5.1. Вступники у вказані в розділі 7 цих Правил терміни під час подання заяви в паперовій формі подають у відділ аспірантури та докторантури УАД такі документи:

для вступу до аспірантури

 • заяву на ім’я ректора Української академії друкарства зі згодою майбутнього наукового керівника на наукове керівництво (бланк заяви можна отримати у відділі аспірантури та докторантури УАД);
 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • довідку про реєстрацію місця проживання (при подачі ID-картки);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • особовий листок з обліку кадрів (завірений печаткою і підписом начальника відділу кадрів закладу вищої освіти, підприємства чи організації, де працює вступник);
 • дві фотокартки 3 х 4 см (підписані на звороті);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (завірені вченим секретарем відповідного закладу вищої освіти або завідувачем відповідної кафедри) та копії цих публікацій. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності з оцінкою майбутнього наукового керівника;
 • у разі потреби вступник подає документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю або медичну довідку (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • копії диплому магістра із зазначенням відповідної спеціальності та додатку до диплому. Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, додатково подають ще копію нострифікованого диплома;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня (за наявності);
 • витяг з протоколу Вченої ради академії (факультету) про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
 • витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до аспірантури або мотивований відгук майбутнього наукового керівника (за наявності);
 • копію трудової книжки (за наявності), завірену печаткою і підписом начальника відділу кадрів закладу вищої освіти, підприємства чи організації, де працює вступник;
 • автобіографію;
 • скерування МОН України до цільової аспірантури або клопотання з місця роботи про скерування на навчання до цільової аспірантури з гарантією оплати витрат на підготовку за підписом керівника установи (за наявності);
 • 2 файли (формат А-4);
 • копію військово-облікового документу (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць, для резервістів – військовий квиток);
 • копію свідоцтва про шлюб, або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності в документах);
 • один конверт з маркою по Україні.

Весь комплект документів подається в окремій папці вступником особисто.

При собі мати оригінали документів.

Вступники мають право подати додаткові документи, які можуть бути враховані під час конкурсного відбору.

для вступу до докторантури

 • заяву на ім’я ректора академії (бланк заяви можна отримати у відділі аспірантури та докторантури УАД);
 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • довідку про реєстрацію місця проживання (при подачі ID-картки);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником УАД, із згодою бути науковим консультантом;
 • особовий листок з обліку кадрів (завірений печаткою і підписом начальника відділу кадрів закладу вищої освіти, підприємства чи організації, де працює вступник);
 • дві фотокартки 3 х 4 см;
 • копію трудової книжки (завірену печаткою і підписом начальника відділу кадрів закладу вищої освіти, підприємства чи організації, де працює вступник);
 • копію диплому про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, додатково подають ще копію нострифікованого диплома) та копію додатку до диплому;
 • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук/доктора філософії. У разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома;
 • копія атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (завірені вченим секретарем відповідного закладу вищої освіти);
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до докторантури (за наявності);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради академії або факультету (за наявності);
 • автобіографію;
 • 2 файли (формат А-4);
 • копію військово-облікового документу (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для резервістів – військовий квиток);
 • один конверт з маркою по Україні.

Весь комплект документів подається в окремій папці вступником особисто.

При собі мати оригінали документів.

5.2. Відбіркова комісія може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру у зв’язку з несвоєчасним поданням повного комплекту документів.

5.3. Відділ аспірантури та докторантури Української академії друкарства знаходиться в головному корпусі за адресою: 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19, кімната 229.

Телефон для довідок: роб.(032) 242-23-95; моб. (093) 4205519.

 

VІ.    ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

 

Етапи вступної кампанії

Терміни проведення

Початок прийому заяв і документів

21 серпня 2023 р.

Закінчення прийому заяв і документів

30 серпня 2023 р.

Терміни проведення вступних випробувань

з 04 по 15 вересня 2023 р.

Терміни подання апеляцій

18 вересня 2023 р.

Термін конкурсного відбору та оприлюднення рейтингових списків вступників

21 – 22 вересня 2023 р.

Термін зарахування

01 жовтня 2023 р.

Початок навчання

01 жовтня 2023 р.

 

Прийом документів для вступу в аспірантуру та докторантуру буде проводитися у вказані терміни у робочі дні з 1200 до 1500 год.

 

Додатковий прийом документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до аспірантури за кошти фізичних/юридичних осіб буде здійснюватися з 01 грудня 2023 року по 23 лютого 2024 року, якщо інше не буде визначено нормативними документами Міністерства освіти і науки України або Правилами прийому до Української академії друкарства у 2024 році. Оголошення про додатковий вступ буде оприлюднено на веб-сайті УАД.

Прийом документів, конкурсний відбір, оформлення особових справ та зарахування на навчання вступників до докторантури за кошти фізичних/юридичних осіб здійснюється протягом календарного року.

 

VП.  ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

7.1. Прийом на навчання:

 • до аспірантури УАД здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних іспитів;
 • до докторантури УАД здійснюється на конкурсній основі.

7.2. Для організації прийому до аспірантури та докторантури УАД (допуску до вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування) створюється відбіркова комісія. Члени відбіркової комісії призначаються наказом ректора УАД. До складу цієї комісії входять: проректор з наукової роботи, завідувач відділу аспірантури та докторантури, декани факультетів, завідувачі відповідних кафедр.

7.3. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури та докторантури УАД, вирішуються відбірковою комісією на її засіданнях.

7.4. Відбіркова комісія на підставі вчасно поданого комплекту документів приймає рішення про допуск кожного з вступників в аспірантуру до складання вступних іспитів.

Відбіркова комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих обов’язкових документів, чи поданням їх після закінчення встановленого терміну.

7.5. Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, для підготовки та складання вступних іспитів надається відпустка за місцем роботи згідно з чинним законодавством.

7.6. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3 – 5 осіб, які призначаються ректором УАД. До складу предметних комісій включаються доктори філософії (кандидати наук) та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

7.7. Вступні іспити в аспірантуру для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);
 • вступного іспиту з філософії (в обсязі вузівської програми);
 • додаткові вступні випробування (призначаються у разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань або спеціальності, ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста).

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з філософії, іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двохбальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступних вступних іспитів і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Вступні іспити для осіб з особливими освітніми потребами проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.

7.8. Роботи вступників до аспірантури УАД зберігаються у відділі аспірантури протягом одного року, після чого знищуються, про що складається акт.

7.9. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС + ВІІМ + ВІФ,

де:       ВІС  – результат вступного іспиту зі спеціальності (max – 50 балів);

ВІІМ  – результат вступного іспиту з іноземної мови (max – 25 балів);

ВІФ  – результат вступного іспиту з філософії (max – 25 балів).

Отримані на додатковому іспиті бали не беруться до уваги при формуванні конкурсної оцінки (КО), а лише впливають на рішення відбіркової комісії про допуск до основних вступних іспитів.

7.10. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Експертизу поданих вступником міжнародних сертифікатів з іноземної мови, проводить предметна комісія з іноземної мови до початку вступних випробувань. Рішення про зарахування іспиту за сертифікатом приймає предметна комісія з іноземної мови. Це рішення оформляється відповідним протоколом. Вступник, якому відмовлено у зарахуванні  іспиту за сертифікатом, має право складати іспит з іноземної мови на загальних підставах.

7.11. Перескладання вступних іспитів не допускається.

7.12. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора УАД. Розгляд апеляцій результатів вступних випробувань проводиться на наступний день після подачі заяви.

7.13. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні для вступу протягом року.

7.14. Програми вступних випробувань розробляються відповідними кафедрами і затверджуються проректором з наукової роботи.

7.15. Право на першочергове зарахування у разі одержання однакової кількості балів на вступних іспитах надається вступникам, які мають:

 • наукові публікації, патент або авторське свідоцтво на винахід (7балів);
 • диплом переможця конкурсів, олімпіад, учасника наукових конференцій (2бали);
 • рекомендації Вченої ради факультету(2бали);
 • диплом магістра з відзнакою (2бали);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови (2бали);
 • вступники, які набрали вищу оцінку зі вступного іспиту зі спеціальності.

Додатковий бал обчислюється як сума балів.

7.16. Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою від 100 до 150 балів.

7.17. Особи, які:

- без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час,

- одержали незадовільну оцінку,

- ті, що забрали документи після початку вступних іспитів,

до участі в наступних вступних іспитах та у конкурсному відборі не допускаються.

7.18. Вступники, які успішно склали всі іспити, але не набрали достатньої кількості балів для зарахування в аспірантуру за державним замовленням, можуть бути рекомендовані до конкурсного відбору на навчання в аспірантурі за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на основі договору).

 

VШ.    ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

8.1. За результатами вступних іспитів до аспірантури відбірковою комісією формується рейтинговий список вступників, які рекомендуються до зарахування. Рейтинговий список впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого з відповідної спеціальності. У рейтинговому списку вступників зазначаються: обсяги державного замовлення за спеціальністю, код та найменування спеціальності, назва освітньо-наукової програми, форма здобуття освіти; прізвище, ім’я та по-батькові вступника; конкурсний бал вступника, пропозиції до зарахування.

8.2. Після розгляду рейтингових списків вступників відбіркова комісія на черговому засіданні приймає рішення щодо кожного вступника та вносить свої рекомендації Вченій раді УАД щодо зарахування до аспірантури.

8.3. На підставі рекомендацій відбіркової комісії Вчена рада УАД приймає рішення щодо зарахування вступників в аспірантуру. Після прийняття відповідного рішення до Міністерства освіти та науки України подається звіт про фактичний прийом в аспірантуру та докторантуру на навчання за державним замовленням. Після погодження звіту з МОН України видається наказ ректора УАД про зарахування. Наказ про зарахування в аспірантуру та докторантуру на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб, видається ректором УАД на підставі результатів вступних випробувань та рішення Вченої ради УАД. Наказ про зарахування оприлюднюється на інформаційному стенді відділу аспірантури та докторантури.

8.4. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні вступнику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття відбірковою комісією відповідного рішення.

8.5. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора академії призначається науковий керівник. При необхідності рішенням Вченої ради академії аспіранту може бути призначено два наукових керівника з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними.

8.6. Кожному докторанту одночасно з його зарахуванням та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника рішенням Вченої ради УАД призначається науковий консультант з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

8.7. Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури та докторантури на денну форму навчання, стипендія призначається з дня їх зарахування.

8.8. Для врегулювання відносин між аспірантом (докторантом) та академією укладається договір (незалежно від джерел фінансування).

8.9. Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж п’яти календарних днів після початку навчання, то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.