Контакти

Відділу аспірантури та докторантури

Адреса: 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19 2 поверх, кім. 229

тел.: роб. (032) 242-23-95

моб. 068-750-01-60

email:

Новини

У відповідності до статті 29 Закону України «Про захист населення від...
Вельмишановні викладачі, працівники та студенти Української академії д...
Читати всі новини

Додаток

до Правил прийому до Української

академії друкарства у 2022 році

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспірантури та докторантури Української академії друкарства

в 2022 році

 

І. Загальні положення

1.1. Правила прийому до аспірантури та докторантури Української академії друкарства (далі – УАД) розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році» № 1098 від 13.10.2021 р. та «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. (зі змінами, внесеними Постановою КМ України № 283 від 03.04.2019 р.)

Правила прийому до аспірантури та докторантури УАД є додатком до Правил прийому до УАД у 2022 році.

1.2. Правила прийому до аспірантури та докторантури УАД в 2022 році діють протягом календарного року.

1.3. Підготовка докторів філософії за освітньо-науковими програмами здійснюється в аспірантурі УАД за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі незалежно від форми навчання становить чотири роки.

1.4. Підготовка докторів наук здійснюється в докторантурі УАД за очною (денною) формою.

Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.

1.5. Провадження освітньої діяльності в УАД на третьому (освітньо-науковому) рівні здійснюється відповідно до ліцензій, виданих в порядку, встановленому законодавством.

1.6. Українська академія друкарства оголошує прийом на навчання для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії (до аспірантури УАД) та доктора наук (до докторантури УАД) за спеціальностями (таблиці 1, 2) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 (зі змінами, внесеними Постановою КМ України № 762 від 07.07.2021 р.)

1.7. Кількість аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається ректором УАД з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва в межах ліцензійного обсягу.

1.8. Прийом до аспірантури та докторантури УАД здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії чи доктора наук не допускається.

 

ІІ. Фінансування підготовки докторів філософії та докторів наук

2.1. Підготовка осіб в аспірантурі УАД у 2022 році здійснюватиметься:

 • за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням),
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів,
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).

2.2. Підготовка осіб в докторантурі УАД у 2022 році здійснюватиметься за кошти фізичних  та/або юридичних осіб  (на умовах договору).

2.3. Прийом до аспірантури УАД на навчання за кошти державного бюджету здійснюватиметься відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України обсягів державного замовлення через аспірантуру в 2022 році.

2.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати ступінь доктора філософії на конкурсній основі,  якщо ступінь доктора філософії здобувається вперше за кошти державного бюджету.

2.5. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистила дисертацію, або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ за державним замовленням лише за умови відшкодування у встановленому порядку коштів, витрачених на її підготовку.

 

ІІІ. Перелік спеціальностей

Таблиця 1

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання  в аспірантурі УАД для здобуття наукового ступеня доктора філософії 

 

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензійний обсяг

План прийому (бюджет)

Документ, що підтверджує освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні

06 Журналістика

061 Журналістика

10 осіб

1

Наказ Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.16 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 5)

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

10 осіб

-

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

12 осіб

2

Наказ Міністерства освіти і науки України № 60л від 24.03.17 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 3)

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудуваня

10 осіб

-

Наказ Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.16 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 5)

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

12 осіб

3

 

Таблиця 2

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в докторантурі УАД для здобуття наукового ступеня доктора наук

 

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

План прийому (бюджет)

12 Інформаційні технології

126

Інформаційні системи та технології

-

13 Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудуваня

-

18 Виробництво та технології

186

Видавництво та поліграфія

-

 

 

ІV. Вимоги до рівня освіти вступників

4.1. До аспірантури на денну, вечірню (очні) та заочну форму навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра, як правило, з відзнакою.

4.2. До докторантури на денну (очну) форму навчання для здобуття наукового ступеня доктора наук на конкурсній основі приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

 

 1. Порядок подання та перелік документів для вступу в аспірантуру та докторантуру

5.1. Вступники у вказані в розділі 6 цих Правил терміни подають у відділ аспірантури та докторантури УАД такі документи:

 

для вступу до аспірантури

 • заяву на ім’я ректора УАД зі згодою майбутнього наукового керівника на наукове керівництво (бланк заяви можна отримати у відділі аспірантури та докторантури УАД);
 • особовий листок з обліку кадрів (завірений печаткою і підписом начальника відділу кадрів закладу вищої освіти, підприємства чи організації, де працює вступник);
 • дві фотокартки 3 х 4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (завірені вченим секретарем відповідного закладу вищої освіти або завідувачем відповідної кафедри) та копії цих публікацій. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати)з обраної ними спеціальності з оцінкою майбутнього наукового керівника;
 • у разі потреби вступник подає документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю або медичну довідку (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • копії диплому магістра із зазначенням відповідної спеціальності та додатку до диплому. Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, додатково подають ще копію нострифікованого диплома;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів),або міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні B2 – С2 (за наявності);
 • витяг з протоколу Вченої ради академії (факультету)про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
 • витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до аспірантури або мотивований відгук майбутнього наукового керівника (за наявності);
 • копію трудової книжки (за наявності), завірену печаткою і підписом начальника відділу кадрів закладу вищої освіти, підприємства чи організації, де працює вступник;
 • копію паспорта (1-3 та сторінки, та сторінки, де зазначено останнє місце реєстрації);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • автобіографію;
 • скерування МОН України до цільової аспірантури або клопотання з місця роботи про скерування на навчання до цільової аспірантури з гарантією оплати витрат на підготовку за підписом керівника установи (за наявності);
 • 2 файли (формат А-4);
 • копіювійськового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних);
 • один конверт з маркою по Україні.

Весь комплект документів подається в окремій папці вступником особисто.

При собі мати оригінали документів.

 

для вступу до докторантури

 • заяву на ім’я ректора академії (бланк заяви можна отримати у відділі аспірантури та докторантури УАД);
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником УАД, із згодою бути науковим консультантом;
 • особовий листок з обліку кадрів (завірений печаткою і підписом начальника відділу кадрів закладу вищої освіти, підприємства чи організації, де працює вступник);
 • дві фотокартки 3 х 4;
 • копію трудової книжки (завірену печаткою і підписом начальника відділу кадрів закладу вищої освіти, підприємства чи організації, де працює вступник);
 • копію диплому про закінчення закладу вищої освітиіз зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, додатково подають ще копію нострифікованого диплома) та копію додатку до диплому;
 • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома);
 • копія атестата про присвоєння вченого звання;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (завірені вченим секретарем відповідного закладу вищої освіти);
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до докторантури (за наявності);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради академії або факультету (за наявності);
 • копію паспорта (1-3 та сторінки, та сторінки, де зазначено останнє місце реєстрації);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • автобіографію;
 • 2 файли (формат А-4);
 • копіювійськового квитка (для військовозобов’язаних);
 • один конверт з маркою по Україні.

Весь комплект документів подається в окремій папці вступником особисто.

При собі мати оригінали документів.

5.2. Відділ аспірантури та докторантури Української академії друкарства знаходиться в головному корпусі за адресою: 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19, другий поверх, кімната 229.

Телефон для довідок: роб.(032) 242-23-95; моб. (0934205519)

Прийом документів для вступу в аспірантуру та докторантуру буде проводитися у вказані нижче терміни з 1200 до 1500 год.

 

VІ. Терміни прийому документів, вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

6.1. Термін подання документів для вступу в аспірантуру та докторантуру: з 22 по 29 серпня 2022 р. 

Для вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб термін подання документів продовжується до 03 лютого 2023 р.

6.2. Термін проведення вступних іспитів для вступників в аспірантуру: з 05 по 20 вересня 2022 р.

Для вступників на навчання в аспірантуру за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, які подадуть документи до 03 лютого 2023 р., термін проведення вступних іспитів визначатиметься на черговому засіданні відбіркової комісії.

6.3. Апеляції на результати вступних випробувань подаються на ім’я голови апеляційної комісії УАД до 23 вересня 2022 р.

6.4. Термін конкурсного відбору на навчання за державним замовленням: з 26 по 27 вересня 2022 р.

Для вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб термін конкурсного відбору визначатиметься відбірковою комісією залежно від часу подання документів та проведення вступних іспитів.

6.5. Термін зарахування до аспірантури та докторантури (за державним замовленням): 01 жовтня 2022 р.

Термін зарахування до аспірантури та докторантури на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб: з 01 жовтня 2022 р. та 01 березня 2023 р.

 

VІІ. Порядок та процедура вступу до аспірантури та докторантури

7.1. Прийом на навчання:

 • до аспірантури УАД здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних іспитів;
 • до докторантури УАД здійснюється на конкурсній основі.

7.2. Для організації прийому до аспірантури та докторантури УАД (допуску до вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування) створюється відбіркова комісія. Члени відбіркової комісії призначаються наказом ректора УАД. До складу цієї комісії входять: проректор з наукової роботи, завідувач відділу аспірантури та докторантури, декани факультетів, завідувачі відповідних кафедр.

7.3. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури та докторантури УАД, вирішуються відбірковою комісією на її засіданнях.

7.4. Відбіркова комісія на підставі вчасно поданого комплекту документів приймає рішення про допуск кожного з вступників в аспірантуру до складання вступних іспитів.

Відбіркова комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих обов’язкових документів, чи поданням їх після закінчення встановленого терміну.

7.5. Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, для підготовки та складання вступних іспитів надається відпустка за місцем роботи згідно з чинним законодавством.

7.6. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3 – 5 осіб, які призначаються ректором УАД. До складу предметних комісій включаються доктори філософії (кандидати наук) та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

7.7. Вступні іспити в аспірантуру для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності(в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови(англійської, німецької, французької в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);
 • вступного іспиту з філософії(в обсязі вузівської програми).

Для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра, рішенням відбіркової комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Вступні іспити для осіб з особливими освітніми потребами проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.

7.8. Роботи вступників до аспірантури УАД зберігаються у відділі аспірантури протягом одного року, після чого знищуються, про що складається акт.

7.9. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС + ВІІМ + ВІФ,  де:

ВІС  – результат вступного іспиту зі спеціальності (max – 50 балів);

ВІІМ  – результат вступного іспиту з іноземної мови (max – 25 балів);

ВІФ  – результат вступного іспиту з філософії (max – 25 балів).

Отримані на додатковому іспиті бали не беруться до уваги при формуванні конкурсної оцінки (КО), а лише впливають на рішенні відбіркової комісії про допуск до основних вступних іспитів.

7.10. Особи, які склали один або два кандидатські іспити (з філософії чи іноземної мови), при вступі до аспірантури за рішенням відбіркової комісії звільняються від відповідних вступних випробувань.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання дійсним міжнародним сертифікатом з іноземної мови рівня В2-С2, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

7.11. Перескладання вступних іспитів не допускається.

7.12. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні для вступу протягом року.

7.13. Право на першочергове зарахування у разі одержання однакової кількості балів на вступних іспитах надається вступникам, які мають:

 • наукові публікації, патент або авторське свідоцтво на винахід (7балів);
 • диплом переможця конкурсів, олімпіад, учасника наукових конференцій(2бали);
 • рекомендації Вченої ради факультету(2бали);
 • диплом магістраз відзнакою (2 бали);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови (2бали);
 • вступники, які набрали вищу оцінку зі вступного іспиту зі спеціальності.

Додатковий бал обчислюється як сума балів. Максимальна сума додаткових балів не може перевищувати 50 балів.

7.14. Особи, які

- без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час,

- одержали незадовільну оцінку,

- ті, що забрали документи після початку вступних іспитів,

до участі в наступних вступних іспитах та у конкурсному відборі не допускаються.

7.15. Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою від 100 до 150 балів.

7.16. Вступники, які успішно склали всі іспити, але не набрали достатньої кількості балів для зарахування в аспірантуру за державним замовленням, можуть бути рекомендовані до конкурсного відбору на навчання в аспірантурі за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на основі договору).

 

VIІІ. Порядок зарахування до аспірантури та докторантури

8.1. За результатами вступних іспитів відбірковою комісією формується рейтинговий список вступників, які рекомендуються до зарахування.

Рейтинговий список впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого з відповідної спеціальності. У рейтинговому списку вступників зазначаються: спеціальність, форма здобуття освіти; прізвище, ім’я та по-батькові вступника; конкурсний бал вступника.

8.2. За результатами конкурсного відбору в аспірантуру відбіркова комісія приймає рішення щодо кожного вступника та вносить свої рекомендації Вченій раді УАД щодо зарахування до аспірантури.

8.3. На підставі рекомендацій відбіркової комісії Вчена рада УАД приймає рішення щодо зарахування вступників в аспірантуру.

На підставі висновків відбіркової комісії щодо кожного вступника в докторантуру Вчена рада УАД приймає рішення про його зарахування.

Після прийняття відповідного рішення до Міністерства освіти та науки України подається звіт про фактичний прийом в аспірантуру та докторантуру на навчання за державним замовленням. Після погодження звіту з МОН України видається наказ ректора УАД про зарахування.

Наказ про зарахування в аспірантуру та докторантуру на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб, видається ректором УАД на підставі результатів вступних іспитів та рішення Вченої ради УАД.

Наказ про зарахування оприлюднюється на інформаційному стенді відділу аспірантури та докторантури.

8.4. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні вступнику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття відбірковою комісією відповідного рішення.

8.5. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора академії призначається науковий керівник. При необхідності рішенням Вченої ради академії аспіранту може бути призначено два наукових керівника з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними.

8.6. Кожному докторанту одночасно з його зарахуванням та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника рішенням Вченої ради УАД призначається науковий консультант з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

8.7. Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури на денну форму навчання, стипендія призначається з дня їх зарахування.

8.8. Для врегулювання відносин між аспірантом (докторантом) та академією укладається договір.

8.9. Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування протягом тижня. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.