Новини

12–16 грудня 2022 року на запрошення Академії образотворчого мистецт...
22 листопада 2022 року відбулась подія у напрямку посилення співпраці...
Студенти Української академії друкарства вибороли три призові місця на...
Читати всі новини

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про академічну доброчесність в УАД

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ ДРУКАРСТВА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ УАД

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення здобувачів вищої освіти, а також надання їм відпустки та права на повторне навчання

Положення про проектні групи та групи забезпечення з розробленням та супроводженням освітніх програм в УАД 

Положення про організацію освітнього процесу УАД

Положення про комп'ютерне тестування знань та вмінь в системі УАД-ТЕСТ

Положення про електронні навчальні видання УАД

Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату в УАД

Положення про оцінювання роботи науково-педагогічних працівників кафедри та визначення їхніх рейтингів

Положення про щорічне рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних прцавників кафедр в УАД

Положення про розроблення та оформлення освітньої програми та навчальних планів УАД

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу УАД

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності УАД

Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу

АКТ перевірки готовності навчального закладу до нового 2021-2022 навчального року

Положення про проходження практик студентами УАД

Стратегія інтернаціоналізації УАД