Новини

Сьогодні в Українській академії друкарства відбулась Вчена рада та свя...
Згідно з наказом ректора Української академії друкарства №218  від 21...
ЗА МАТЕРІАЛАМИ МОН УКРАЇНИ   Кабінет Міністрів України на засіданні...
Читати всі новини

 

№ з/п Кафедра Назва наукової школи Керівник наукової школи
1. Технології матеріалів і поліграфічного машинобудування Підвищення довговічності і надійності деталей машин оптимізацією інженерії функціональних поверхневих шарів комбінованими технологічними методами д-р техн. наук, професор
Широков В.В.
2. Технології додрукарських процесів Нові інформаційні технології комп’ютерної обробки кольорових зображень для видавничих систем д-р фіз.-мат. наук, професор
Шовгенюк М.В.
3. Економіки підприємства та маркетингу у видавничо-поліграфічному комплексі Формування інноваційної інфраструктури підприємств ВПГ д-р екон. наук, професор
Палига Є.М.
4. Технології друкованих видань і паковань Удосконалення технологій виготовлення та оздоблення друкованої продукції і паковань д-р техн. наук, професор
Гавенко С.Ф.
5. Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Удосконалення організації праці, обліку, аудиту та аналізу діяльності підприємств підприємствах видавничо-поліграфічної галузі канд. екон. наук, доцент
Холод З.М.
6. Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Дослідження сучасного стану, тенденцій розвитку та пошуку шляхів підвищення ефективності функціонування підприємницьких структур видавничо-поліграфічної галузі д-р екон. наук, професор
Штангрет А.М.
7. Інформаційних мультимедійних технологій Інформаційні технології проектування процесів створення друкованих та електронних видань д-р техн. наук, професор
Сеньківський В.М.
8. Автоматизації та комп’ютерних технологій
Моделювання систем управління технологічних процесів
та інформаційних технологій захисту інформації
д-р техн. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України Дурняк Б.В.
9. Автоматизації та комп’ютерних технологій
Інтелектуальні технології та системи
д-р техн. наук, професор
Луцків М.М.

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ І НАДІЙНОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ОПТИМІЗАЦІЄЮ ІНЖЕНЕРІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ КОМБІНОВАНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ

(науковий керівник – д-р техн. наук, професор Широков В.В., кафедра технології матеріалів і поліграфічного машинобудування)

 

Науковці під керівництвом професора, д-р техн. наук Широкова В.В. проводять дослідження у галузі розробки технологічних методів оптимізації інженерії і відновлення поверхневих шарів конструкційних матеріалів модифікуванням хімічного і структурно-фазового складу, їх цілеспрямованою формозміною різальним інструментом та фрикційною обробкою. Вперше отримано дифузійні покриття з оксидних джерел у розплавах лужних металів на залізовуглецевих сплавах. Розроблено технологію виготовлення алмазно-абразивного інструменту з програмованим рельєфом робочої поверхні. Розроблено та впроваджено спосіб зміцнення висічного стального інструменту. Розроблено технологію підвищення зносостійкості дереворізального інструменту електроіскровим легуванням евтектичним електродом і лазерною обробкою.

 

НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ КОЛЬОРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ВИДАВНИЧИХ СИСТЕМ

(науковий керівник – д-р техн. наук, професор Шовгенюк М.В., кафедра технології додрукарських процесів)

 

Наукова школа під керівництвом професора, д-р фіз.-мат. наук Шовгенюка М.В. проводить роботу у таких напрямках: дослідження та розробка нових методів додрукарської обробки кольорових зображень з урахуванням характеристик друкарського процесу для створення нормалізованих технологічних процесів виготовлення друкарських форм; кольорокоректування зображення, колірні простори, технології заміни кольору при переході між просторами; моделювання синтезу кольорів у багато фарбовому друці. Розроблено новий спосіб цифрового кастрування зображень з модульованою частотою. Розроблено нову інформаційну модель кольороподілу. Розроблено метод та модель перетворення колірних даних при переході між просторами з різним охопленням. Розроблено нову інформаційну технологію захисту цінних паперів.

 

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ВПГ

(науковий керівник – д-р екон. наук, професор Палига Є.М., кафедра економіки підприємства та маркетингу у видавничо-поліграфічному комплексі)

 

Науковці під керівництвом д-р екон. наук, професора Палиги Є.М. працюють в напрямі пошуку джерел економічного зростання країни на основі підвищення конкурентоспроможності регіонів, галузей, окремих господарюючих суб’єктів. Було сформовано та обґрунтовано під впливом ринкових чинників стратегічно перспективні конкурентні переваги підприємств ВПГ, реалізація яких дасть змогу підвищити їх конкурентоспроможність та побудувати нову модель інноваційного розвитку через кластеризація галузі; розроблено пропозиції щодо інфраструктурного забезпечення інноваційного потенціалу підприємницьких структур; інтегрована модель інноваційного розвитку підприємств використана на ВАТ «Львівський мотозавод» при виборі необхідних у сучасних умовах інноваційних стратегій ін.

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ І ПАКОВАНЬ

(науковий керівник – д-р техн. наук, професор Гавенко С. Ф., кафедра технології друкованих видань і паковань)

 

Науковці під керівництвом д-ра техн. наук, професора Гавенко С. Ф. досліджують особливості механізму склеювання адгезивів і субстратів при виготовленні книг способом НКС, паковань з картону і мікрогофрокартону; вивчають фізичні явища при утворенні одно- і багатокольорових зображень методом електрофлокування та сепарації на розроблених пристроях; створюють методики та засоби діагностики якості друкованих зображень на різних матеріалах з використанням лазерного та оптичного зондування поверхні відбитка.

Колективом розроблено нові рецептури клеїв на основі модифікованого крохмалю для виготовлення гофрокартону, які можуть значно здешевити випуск паковань з нього; створено нові способи та клеї для незшивного клейового скріплення видань, а також пристрої для мікрохвильового висушування книжкових блоків; удосконалено склад аромофарб для оздоблення друкованої реклами та паковань методом ароматизації.

Досліджуються нові композиції для нанесення шрифту Брайля сучасними технологіями трафаретного і цифрового друку; розроблені та апробовані пристрої для визначення стійкості до здирання рельєфно-крапкових елементів в процесі експлуатації; розроблена методика оцінювання якості книжкових видань на основі принципів квалілогії.

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ, ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПІДПРИЄМСТВАХ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

(науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Холод З.М., кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту)

 

Колектив, під керівництвом доцента Холод З.М., працює над розв’язанням соціально-економічних проблем видавничо-поліграфічного комплексу в умовах ринкової економіки. Проведений аналіз і дана оцінка розвитку підприємства у структурах видавничо-поліграфічного комплексу України, розроблені мотиваційні механізми підвищення ефективності його функціонування. Розроблені нормативні документи оплати праці на поліграфічних підприємствах. Опрацьовуються шляхи вдосконалення управління видавни­чо-поліграфічним комплексом.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ, ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

(науковий керівник – д-р екон. наук, професор Штангрет А.М., кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту)

 

Під керівництвом професора, д-ра екон. наук Штангрета А.М. теоретично і практично обґрунтовано шляхи підвищення ефективності функціонування підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах формування економіки знань; розроблено теоретико-методологічні підходи до здійснення обліково-аналітичного забезпечення процесу гарантування економічної безпеки промислових підприємств; розроблено організаційно-економічний механізм управління розвитком видавничо-поліграфічної галузі України.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ ДРУКОВАНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ

(науковий керівник – докт. техн. наук, професор Сеньківський В.М., кафедра інформаційних мультимедійних технологій)

 

Науковцями під керівництвом професора, докт. техн. наук Сеньківського В.М. сформульовано та розкрито суть методології прогностичного забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів та електронного видавництва на підставі використання інформаційної концепції формалізованого подання та опрацювання факторів впливу на вказані процеси за допомогою семантичних мереж, нечіткої логіки та нейронечітких мереж.

Методологія проектування систем комп’ютерного підготування видань послужила основою розроблення алгоритмів та програм автоматичного (комп’ютерного) форматування книжкових видань. Проблеми і завдання, вирішенням яких займаються члени наукової школи, є актуальними для удосконалення наукових основ та їх практичного втілення у процеси видавничо-поліграфічного напряму, пакувальної індустрії, проектування електронних мультимедійних видань.