Новини

Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
«Європейська ліга професійного розвитку» разом з Економічним Універси...
25 квітня 2023 року відбулася ХІХ Всеукраїнська конференція «Управлінн...
Читати всі новини

НАУКОВІ ШКОЛИ

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ДРУКАРСТВА

 

№ з/п

Кафедра

Назва наукової школи

Керівник

наукової школи

1.

Автоматизації та комп’ютерних технологій

Моделювання систем управління технологічних процесів

та інформаційних технологій захисту інформації

д-р техн. наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України

Дурняк Б.В.

2.

Комп’ютеризованих комплексів поліграфічного та пакувального виробництв

Підвищення довговічності і надійності деталей машин оптимізацією інженерії функціональних поверхневих шарів комбінованими технологічними методами

д-р техн. наук, професор

Широков В.В.

3.

Автоматизації та комп’ютерних технологій

Інтелектуальні технології

та системи

д-р техн. наук, професор

Луцків М.М.

4.

Підприємництва  та маркетингу

Формування інноваційної інфраструктури підприємств ВПГ

д-р екон. наук, професор

Палига Є.М.

5.

Поліграфічних медійних технологій і паковань

Удосконалення технологій виготовлення та оздоблення друкованої продукції і паковань

д-р техн. наук, професор

Гавенко С.Ф.

6.

Фінансово-економічної безпеки, обліку

і оподаткування

Дослідження сучасного стану, тенденцій розвитку та пошуку шляхів підвищення ефективності функціонування підприємницьких структур видавничо-поліграфічної галузі

д-р екон. наук, професор

Штангрет А.М.

 

7.

Комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Інформаційні технології проектування процесів створення друкованих та електронних видань

д-р техн. наук, професор

Сеньківський В.М.

 

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

(науковий керівник - д-р техн. наук, професор, заслужений діяч науки

і техніки України Дурняк Б.В., кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій)

 

Науковці під керівництвом д-ра техн. наук, професора Б.В. Дурняка провадять фундаментальні та прикладні дослідження інтелектуальних технологій і систем у галузі моделювання та управління виробничими процесами, об’єктами і системами, зокрема нелінійними і нестаціонарними стрічкопровідними системами рулонних ротаційних машин, створення інформаційних технологій формування графічних засобів захисту документів, систем захисту даних в електронних засобах масової інформації, семантичного захисту інформації в системах документообігу та утворення графічних засобів захисту документів з використанням стеганографічних методів, а також цифрових систем керування механізмів рулонних ротаційних машин, оптимізації параметрів видань у видавничо-поліграфічних системах.

Колективом розроблено нові алгоритми функціонування, аналізу та синтезу цифрових систем керування поліграфічними об’єктами, спроектовано оригінальні засоби автоматизації та комп’ютерних технологій друкарства. Створено та оптимізовано інформаційні технології захисту інформації в електронних засобах масової інформації, графічних елементах захисту документів; розроблено компоненти інформаційної технології захисту даних та алгоритмів протидії виявленим атакам в засобах масової інформації та графічні методи захисту документів для забезпечення заданої стійкості захищених документів від підробок.

Досліджуються предметна область нових ефективних інтелектуальних технологій і систем приготування текстової та графічної інформації до друкування, зокрема методів опрацювання потоку цифрових даних в процесорах растрових перетворень, та систем управління швидкісними рулонними ротаційними друкарськими машинами, здійснюється системний аналіз та оптимізація параметрів видавничо-поліграфічних процесів, проектуються спеціалізовані програмні середовища для поліграфічно орієнтованої мережевої інфраструктури, у тому числі компонент захисту на основі стеганографічних методів укриття даних у графічному середовищі; розробляються інформаційні технології розподіленого комп’ютеризованого академічного простору використанням когнітивної моделі інтелектуального агента для надання якісних освітніх послуг при підготовці фахівців з автоматизації та комп’ютерних технологій.

 

ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ І НАДІЙНОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ОПТИМІЗАЦІЄЮ ІНЖЕНЕРІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ КОМБІНОВАНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ

(науковий керівник - д-р техн. наук, професор Широков В.В.,

кафедра комп’ютеризованих комплексів поліграфічного та пакувального виробництв)

 

Науковці під керівництвом професора, д-р техн. наук Широкова В.В. проводять дослідження у галузі розробки технологічних методів оптимізації інженерії і відновлення поверхневих шарів конструкційних матеріалів модифікуванням хімічного і структурно-фазового складу, їх цілеспрямованою формозміною різальним інструментом та фрикційною обробкою. Вперше отримано дифузійні покриття з оксидних джерел у розплавах лужних металів на залізовуглецевих сплавах. Розроблено технологію виготовлення алмазно-абразивного інструменту з програмованим рельєфом робочої поверхні. Розроблено та впроваджено спосіб зміцнення висічного стального інструменту. Розроблено технологію підвищення зносостійкості дереворізального інструменту електроіскровим легуванням евтектичним електродом і лазерною обробкою.

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ

(науковий керівник - д-р техн. наук, професор Луцків М.М.,

кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій)

 

Науковці під керівництвом д-ра техн. наук, професора М.М. Луцківа здійснюють дослідження науково-технічних, фундаментальних і прикладних проблем у межах предметної області оптимального керування та загальної теорії інтелектуальних інформаційних технологій та систем: розробку чисельних, чисельно-аналітичних методів та алгоритмів обчислювальної математики, створення систем керування процесами, описуваних системами диференціально-різницевих, інтегро-диференціальних, інтегральних рівнянь, рівнянь з розподіленими параметрами та дробовими похідними, оптимізацію методів керування динамічними процесами в умовах невизначеності, розв'язання ігрових задач динаміки.

Колективом розроблено оригінальні дво- та тривимірні математичні моделі для комп’ютерного симулювання технологічних процесів, об’єктів, фарбодрукарських систем, методів обробки і відтворення тонопередачі зображень поліграфічними засобами. Виконано проектування інформаційних технологій приготування графічної і текстової інформації до друкування шляхом налагодження тонопередачі для офсетних друкарських систем, що підвищує їх ефективність та якість відбитків. Обумовлено теоретичні та прикладні основи побудови інтелектуальних технологій для аналізу та синтезу тоновідтворення растрових зображень коротких фарбо друкарських системах різної структури та програмних засобів коригування різних впливів

Досліджується науково-прикладна проблема розроблення теоретико-методологічних основ створення інтелектуальних технологій аналізу, синтезу й налагодження фарбодрукарських систем на основі їх математичних  та імітаційних моделей і симуляторів; розробляються математичні моделі та інформаційні технології для аналізу й синтезу фарбодрукарських систем та їх автоматичного налагодження для підвищення ефективності, суттєвого скорочення затрат фарби, паперу і часу та забезпечення високої якості друкованої продукції; проектуються - інформаційні технології для автоматизації процесу багатоканального зонального налагодження оптимальних параметрів фарбоживильних пристроїв на заданий наклад для відтворення текстової та графічної інформації, верифікується створена наскрізна система денсометричного контролю на всіх стадіях приготування друкування та друкування для забезпечення якості друкованої продукції.

 

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ВПГ

(науковий керівник - д-р екон. наук, професор Палига Є.М.,

кафедра підприємництва та маркетингу)

 

Науковці під керівництвом д-р екон. наук, професора Палиги Є.М. працюють в напрямі пошуку джерел економічного зростання країни на основі підвищення конкурентоспроможності регіонів, галузей, окремих господарюючих суб’єктів. Було сформовано та обґрунтовано під впливом ринкових чинників стратегічно перспективні конкурентні переваги підприємств ВПГ, реалізація яких дасть змогу підвищити їх конкурентоспроможність та побудувати нову модель інноваційного розвитку через кластеризація галузі; розроблено пропозиції щодо інфраструктурного забезпечення інноваційного потенціалу підприємницьких структур; інтегрована модель інноваційного розвитку підприємств використана на ВАТ «Львівський мотозавод» при виборі необхідних у сучасних умовах інноваційних стратегій ін.

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ І ПАКОВАНЬ 

(науковий керівник - д-р техн. наук, професор Гавенко С. Ф.,

кафедра поліграфічних медійних технологій і паковань)

 

Науковці під керівництвом д-ра техн. наук, професора Гавенко С. Ф. досліджують особливості механізму склеювання адгезивів і субстратів при виготовленні книг способом НКС, паковань з картону і мікрогофрокартону; вивчають фізичні явища при утворенні одно- і багатокольорових зображень методом електрофлокування та сепарації на розроблених пристроях; створюють методики та засоби діагностики якості друкованих зображень на різних матеріалах з використанням лазерного та оптичного зондування поверхні відбитка.

Колективом розроблено нові рецептури клеїв на основі модифікованого крохмалю для виготовлення гофрокартону, які можуть значно здешевити випуск паковань з нього; створено нові способи та клеї для незшивного клейового скріплення видань, а також пристрої для мікрохвильового висушування книжкових блоків; удосконалено склад аромофарб для оздоблення друкованої реклами та паковань методом ароматизації.

Досліджуються нові композиції для нанесення шрифту Брайля сучасними технологіями трафаретного і цифрового друку; розроблені та апробовані пристрої для визначення стійкості до здирання рельєфно-крапкових елементів в процесі експлуатації; розроблена методика оцінювання якості книжкових видань на основі принципів квалілогії.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ, ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

(науковий керівник - д-р екон. наук, професор Штангрет А.М.,

кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування)

 

Під керівництвом професора, д-ра екон. наук Штангрета А.М. теоретично і практично обґрунтовано шляхи підвищення ефективності функціонування підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах формування економіки знань; розроблено теоретико-методологічні підходи до здійснення обліково-аналітичного забезпечення процесу гарантування економічної безпеки промислових підприємств; розроблено організаційно-економічний механізм управління розвитком видавничо-поліграфічної галузі України.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ ДРУКОВАНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ

(науковий керівник - докт. техн. наук, професор Сеньківський В.М.,

кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій)

 

Науковцями під керівництвом професора, докт. техн. наук Сеньківського В.М. сформульовано та розкрито суть методології прогностичного забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів та електронного видавництва на підставі використання інформаційної концепції формалізованого подання та опрацювання факторів впливу на вказані процеси за допомогою семантичних мереж, нечіткої логіки та нейронечітких мереж.

Методологія проектування систем комп’ютерного підготування видань послужила основою розроблення алгоритмів та програм автоматичного (комп’ютерного) форматування книжкових видань. Проблеми і завдання, вирішенням яких займаються члени наукової школи, є актуальними для удосконалення наукових основ та їх практичного втілення у процеси видавничо-поліграфічного напряму, пакувальної індустрії, проектування електронних мультимедійних видань.