Новини

В період з 2 квітня по 16 квітня 2021 року, освітній процес в УАД прод...
В додаток до наказів No54 від 17.02.2021 р. та No69 від 09.03.2021 р.У...
4 березня 2021 року у Конференц-залі (ауд. 101) відбулася зустріч-навч...
Читати всі новини

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Наукова діяльність на кафедрі Автоматизації та комп'ютерних технологій зосереджена навколо предментої області наукових шкіл:

«Інтелектуальні технології та системи» (керівник: доктор технічних наук, професор М.М. Луцків)

«Моделювання систем управління технологічними процесами та інформаційних технологій захисту інформації» (керівник: доктор технічних наук, професор Б.В. Дурняк)

 

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є: розробка засобів автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій друкарства; інформаційних технологій і моделювання технологічних процесів та від­творення зображень у фарбодрукарських системах; захист інформації, у тому числі поліграфічними технологіями; розробка технології опрацю­вання інформації для комп’ютерно-інтегрованих видавничих систем; розробка об’єктно-орієнтованих програмних пакетів для комп’ютерно-видавничих систем; синтез, оптимізація і дослідження математичних моделей алгоритмів інформаційних технологій і систем; програмування і налагодження контролерних систем керування; науково-технічне забезпечення якості поліграфічної продукції за розмірними параметрами; розробка інформаційно-керуючих пристроїв для поліграфічного устатку­вання на основі промислових контролерів; теорія апроксимації функцій і її застосування в задачах проектування вимірювальних приладів і систем автоматичного керування; розробка методів растрового пере­творення цифрових зображень для поліграфії; розробка математичних моделей та програмних засобів для моделювання та діагностики електромеханічних систем; розроблення моделей, методів та інстру­ментальних засобів автоматизації для проектування сервіс-орієнтованих мережевих структур розподіленого опрацювання інформації.

 

Наукові дослідження здійснюються в таких напрямках:

 1. Математичне забезпечення й інформаційні технології поліграфії.
 2. Алгоритми інформаційних технологій і систем.
 3. Синтез, автоматизація і дослідження математичних моделей алгоритмів інформаційних технологій і систем.
 4. Інформаційні технології опрацювання даних для комп’ютерно-інтегрованих систем.
 5. Інформаційні технології багаторівневого керування точністю макророзмірів поліграфічної продукції у цифрових робочих потоках.
 6. Проектування сервіс-орієнтованих мережевих структур розподіленого опрацювання інформації.
 7. Розроблення алгоритмів функціонування, аналіз і синтез цифрових систем керування поліграфічними об’єктами.
 8. Розроблення нейромережевої інформаційної технології.
 9. Розроблення мікропроцесорних засобів автоматизації та комп’ютерних технологій друкарства.
 10. Захист інформації при проектуванні складних поліграфічних систем.
 11. Розроблення моделей, методів та інструментальних засобів автоматизації для проектування сервіс-орієнтованих мережевих структур розподіленого опрацювання інформації

 =================================================================

Для друкарських процесів розробляються інформаційно-керуючі пристрої флексографічних друкарських та лакувальних машин на базі програмованих контролерів. Для післядрукарських процесів під­приємств регіонального кластера запропоновано: лічильно-імпульсну систему числового програмного керування одноножової паперо­різальної машини для нарізання білових напівфабрикатів; установку числового програмного керування ниткошвейного автомата; експери­ментально-виробничий зразок інформа­ційно-керуючого пристрою фальцювальної машини.

Відповідно до запропонованої концепції на основі програмо­ваних логічних контролерів (ПЛК) фірми Siemens розробляється комплекс інформаційно-керуючих пристроїв (ІКП) для поліграфічного устаткування, яке виготовляється Київським заводом поліграфічних машин (флексо­графічні друкарські машини, фальцювальні й ниткошвейні машини). У рамках кластерної ініціативи щодо науково-технічного забез­печення регіонального кластера видавничої діяльності та поліграфії для авто­матизації підготовчих процесів розробляються: само­настроювальний ІКП та цифровий вимірювач швидкості роботи аркушорізальної й картоно­різальної машин на основі використання ПЛК фірми Siemens; механізм програмованої подачі стрічки-закладки лічильно-групуючого пристрою аркушорізальної машини; пристрій числового програмного керування установки для нарізання на смуги рулону шкіргалантерейних матеріалів.

На сучасному етапі кафедра широко освоює і впроваджує у навчаль­ний процес та виробництво сучасні мікропроцесорні засоби автоматизації на базі широкого використання ПЛК. Навчальні лабораторії кафедри обладнані технічними засобами провідних фірм: Siemens, Schneider Electric, Мікрол, що створює можливість для майбутніх фахівців теоретично вивчати сучасні технічні засоби, й набувати необхідних практичні навички. Основний акцент робиться на освоєнні студентами засобів автоматизації фірми Siemens, оскільки переважна більшість сучасного поліграфічного устаткування виготовляється в Німеччині, яке переважно й обладнано засобами автоматизації вищенаведеної фірми.

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ ПОЛІГРАФІЧНОГО ТА ПАКУВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВ

 1. Розроблення енергоощадної технології та засобів виго-

    товлення паперово-картонних виробів, удосконалення тра-

    диційної технології штанцювання картонних розгорток.

 1. Розроблення систем автоматизованого проектування цикло-

    вих механізмів пакувальних і поліграфічних машин-

    автоматів, картонних засобів пакування з елементами опти-

    мізації.

 1. Дослідження матеріаломісткості тари і упаковки.
 2. Розроблення програмного забезпечення для розрахунку па-

    кувального і поліграфічного обладнання.

 1. Розроблення нових технологій та пристроїв безвистійного

    вирізування картонних розгорток та обрізування журналь-

    ної продукції.

 1. 6.  Розроблення устаткування для безвистійного обрізування книжкових блоків.
 2. 7.  Оптимізація конструктивних параметрів і дослідження технологічних особливостей штанцювальних машин плоскоциліндрового типу.
 3. 8.  Кінематика і динаміка циклових механізмів поліграфічних машин.
 4. 9.  Наукове обгрунтування можливості безмарзанного обрізування книжкових блоків на триножовій машині.
 5. 10.  Удосконалення друкарських машин (друкарські та фальцювальні апарати, декельні матеріали, налагодження).
 6. 11. Удосконалення технологічного процесу обробки корінця книжкового блока при незшивному клейовому скріпленні.
 7. 12.  Розроблення систем автоматизованого проектування циклових механізмів поліграфічних машин.
 8. 13.  Дослідження процесу виготовлення розгорток картонних паковань ножицевим різанням та розроблення устаткування.
 9. 14.  Дослідження технологічних режимів бігування нових типів гофрокартону.
 10. 15. Обрізування книжково-журнальних блоків безвистійними способами.
 11. 16. Дослідження та удосконалення механізмів брошурувально-палітурного устаткування.
 12. 17. Удосконалення лазерних фотовивідних пристроїв для запису зображень на фототехнічних плівках і формному матеріалі.
 13. 18. Аналітичні дослідження механічних властивостей щіткових пристроїв для виготовлення флексографічних друкарських форм.
 14. 19. Розробка технологічних методів підвищення довговічності

    машин та енерго- і ресурсозберігаючих технологій в маши-

    нобудуванні.

 1. 20. Розробка технологій та устаткування для класифікації по

    крупності тонкоподрібнених порошкових матеріалів.

 1. 21. Розробка технологій формування покриттів для деталей пар тертя в умовах обмеженого змащування.

 


 
КАФЕДРА ПОЛІГРАФІЧНИХ МЕДІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ І ПАКОВАНЬ

 1. Збереження та реставрація друкованих видань.
 2. Проблема зволоження в офсетному друці.
 3. Нормалізація технології незшивного клейового скріплення.
 4. Удосконалення процесів склеювання при виготовленні картонних паковань.
 5. Оцінка якості друкованої продукції. Якість і товарознавча експертиза.
 6. Удосконалення процесів оздоблення друкованої продукції ламінуванням, флокуванням, тисненням, лакуванням.
 7. Нормалізація технологічних процесів тиснення (фольгою, блінтове, конгревне та їх модифікації) на поліграфічній та іншій продукції шляхом дослідження механізмів проходження процесу та оптимізації умов його проведення.
 8. Розроблення й удосконалення технологічних процесів тиснення та окремих його елементів (штампи, фольга, контрштампи, декель і т.п.).
 9. Аналіз комплексу програмного забезпечення, на якому здійснюється підготовка дизайну для виготовлення штампів, та надання відповідних рекомендацій.

9.1. Тестування фотовивідного пристрою з дослідженням якос-

       ті виготовлених фотоформ.

9.2. Розроблення та виготовлення тестових фотоформ.

9.3. Дослідження процесу виготовлення штампів з оцінкою їх

       якості.

9.4. Дослідження коефіцієнтів лінійного розширення метале-

       вих штампів для гарячого тиснення й розроблення відпо-

       відних рекомендацій.

 1. Розробка формних матеріалів і процесів для різних способів друку.
 2. Удосконалення процесів друкування.
 3. Удосконалення технології виготовлення книжкових видань, акциденції, друкованої реклами.
 1. Інтенсифікація технологічних процесів у поліграфії, моде

      лювання та оптимізація технологічних процесів.

 1. Розроблення автоматизованого робочого місця технолога.
 2. Розробка дизайну, конструкції та оформлення паковань.
 3. Розробка клеїв для виготовлення паковань з картону, гофро-

      і мікрогофрокартону.

 1. Проектування розгорток паковань.
 2. Трафаретний друк. Технологія оформлення паковань.
 3. Тамподрук. Технологія, устаткування, матеріали.
 4. Рекламні технології. Логістика в поліграфії.
 5. Технологія виготовлення акцидентної продукції.
 6. Технологічний процес виготовлення кольорових лаків.
 7. 23. Технологічний процес оздоблення поверхні нагородних знач

      ків захисними лаками із застосуванням методів УФ-сушіння та

      повітряного сушіння.

 

КАФЕДРА МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ

ТА ВИДАВНИЧО-ГРАФІЧНИХ СИСТЕМ

 1. Розробка нових методів цифрової обробки зображень та створення інформаційної моделі кольороподілу.
 2. Створення інформаційної технології захисту цінних паперів та розробка програмного забезпечення для виготовлення кодованих зображень.
 3. Ортогоналізаційні перетворення колірних просторів та комп’ютерне моделювання діаграм колірних просторів.
 4. Удосконалення технології додрукарської обробки графічної інформації, шляхом знаходження аналітичного розв’язку автотипних рівнянь Нюберга-Нейгебауера.
 5. Удосконалення процесів комп’ютерного формування монтажних спусків сторінок.
 6. Проектування додрукарських процесів.
 7. Метрологія стандартизація та кваліметрія додрукарських процесів.
 8. Проблеми якості друкарських форм. Системи управління якістю поліграфічної продукції.
 9. 9. Дослідження формних процесів глибокого способу друку.
 10. Удосконалення додрукарської обробки текстової інформації.
 11. Дослідження систем модульного конструювання та верстки видань.

 

КАФЕДРА ПОЛІГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

І ХІМІЇ

 1. Синтез нових фотоініціаторів та мономерів для УФ-

    полімеризації в тонких шарах і полімерних матрицях.

 1. Фотоадгезиви і УФ-лаки.
 2. Фотополімерні матеріали для трафаретного друку.
 3. Удосконалення технологічних процесів і матеріалів флексо-

    графічного друку етикеток.

 1. Розробка та дослідження емульсійних розчинників для фле-

    ксографічного друку.

 1. Виявлення загальних закономірностей, які визначають вели-

    чину зсуву в спектрах ЯМР1Н і 13С в залежності від хімічної  

    будови органічних речовин.

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 1. Моделювання та оптимізація процесів проектування елек-

    тронних видань.

 1. Удосконалення технологій електронного видавництва.
 2. Проектування універсальних електронних ресурсів.
 3. Проектування інформаційних систем.
 4. 5. Інформаційна безпека електронних ресурсів.
 5. Мультимедійні технології та інтерактивні рекламні ресурси.
 6. Інформаційна технологія автоматизованого підготування

    зображень просторових моделей молекул.

 1. Моделі інформаційної технології автоматизованого прогно-

   зування процесу комунікативного руху книги до читача.

 1. Моделювання процесу автоматизованого проектування

   шпальт газетних видань.

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 1. Методологія проектування систем комп’ютерного підготування видань.
 2. Системний аналіз та оптимізація параметрів видань у видавничо-поліграфічних процесах.
 3. Дослідження та розроблення системи автоматизованого проектування книжкових видань.
 4. 4. Інформаційна технологія автоматизованого підготування

    зображень просторових моделей молекул.

 1. 5. Моделі інформаційної технології автоматизованого прогно-

   зування процесу комунікативного руху книги до читача.

 1. Моделювання та оптимізація процесів проектування елек-

    тронних ресурсів.

 1. 7. Удосконалення технологій електронного видавництва.
 2. Прогнозування якості та розрахунок альтернативних варіантів реалізації технологічних процесів з використанням нечітких множин.
 3. 9. Проектування інформаційних систем.
 4. 10. Інформаційна безпека електронних ресурсів.
 5. 11. Мультимедійні технології та інтерактивні рекламні ресурси.
 6. Інформаційна технологія проектування полос газетних видань.
 7. Інформаційна технологія проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів.
 8. Інформаційна технологія оцінювання веб-сайтів.
 9. 15. Інформаційна технологія прогнозування якості проектування та реалізації монтажних спусків книжкових видань.

 

 КАФЕДРА КНИЖКОВОЇ ТА СТАНКОВОЇ ГРАФІКИ

 1. Історія та теорія формотворення мистецтва станкової естампної графіки.
 2. Історія та художньо-конструктивні особливості створення книги.
 3. Історія та нові технології реставрації творів на паперовій основі.

 

КАФЕДРА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

ТА МИСТЕЦТВА КНИГИ

 1. Вивчення, аналіз та впровадження образно-пластичних факторів книжкової графіки.
 2. Визначення комплексу факторів, які в компаративному контексті визначають гармонійну цілісність образної системи книг.
 3. Виявлення основних специфічних формотворчих складових, притаманних саме українському книжковому мистецтву, порівняння їх з особливостями конструювання видавничого продукту закордонними фахівцями.
 4. З’ясування типових композиційних і технологічних прийомів, характерних для розбудови образної системи книжкової ілюстрації регіональних шкіл.
 5. Дослідження специфіки українських шрифтів у їх історичному і пластичному розвитку та впровадження виявлених формотворчих складових у нові шрифтові розробки.
 6. Аналіз прогресивних програмних продуктів, використовуваних для обробки та конструювання текстового, шрифтового та візуального рядів сучасного книжкового видання.
 7. Створення та обґрунтування дизайнерських проектів з урахуванням реальних технічних завдань:

а) створення фірмового стилю оформлення друкованої продукції;

б) розроблення друкарських та акцидентних шрифтів;

в) розроблення пакування (дизайн і художнє оформлення) для промислових товарів.

 

КАФЕДРА ПІДПРИЄМСТВА ТА МАРКЕТИНГУ

Проблема: Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічного комплексу

У рамках цієї проблеми виконується дослідження за такими напрямами:

 1. Формування виробничої стратегіївидавництва і поліграфічних підприємств.
 2. Соціально-економічні проблеми науково-технічного розвитку в поліграфії.
 3. Корпоративне управління в умовах розвитку ринкових відносин України.
 4. Удосконалення системи оподаткування
 5. Антикризове управління поліграфічними підприємствами
 6. Управління інвестиційною діяльністю і виробничими потужностями поліграфічних підприємств

 

КАФЕДРА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

 1. Облікова політика, організація контролінгу і внутрішнього аудиту у системі управління підприємницьких структур ВПК
 2. Встановлення технічно обґрунтованих норм часу і виробітку на нові технологічні процеси поліграфічного виробництва

 

КАФЕДРА МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ

 1. Теорія та історія видавничої справи та редагування

 1.1. Історія видавничої справи в Україні.

 1.2. Видавнича діяльність визначних українців.

 1.3. Стан та перспективи розвитку національного наукового    

        книговидання.

 1.4. Стан та перспективи розвитку національного енциклопе-

        дичного книговидання.

 1.5. Стан та перспективи розвитку національного дитячого

        книговидання.

 1.6. Творення сучасного видавничого продукту: теоретичні та

       практичні аспекти.

1.7. Термінознавчі засади редагування

 1.8. Лінгвостилістичні аспекти редагування.

 

 1. Книгознавство

2.1. Культура сучасної української книги.

2.2. Книгознавча діяльність видатних науковців, діячів куль-

 тури.

 

КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ, ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА РЕКЛАМИ

 1. 1. Журналістикознавство

 1.1. Історія української преси.

 1.2. Теорія преси.

 1.3. Соціологія преси.

 1.4. Зарубіжна преса.

 

 1. 2. Реклама та зв’язки з громадськістю

  2.1. Історія реклами та ПР.

  2.2. Креативні технології в рекламі.

  2.3. Організаційні й творчі аспекти ПР.

  2.4. Психологічні аспекти рекламної діяльності.

  2.5. Реклама та ПР у видавничій справі.

  2.6. Мова і стилістика реклами.

 

 КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ

 1. Математичне моделювання прикладних задач механіки.
 2. Пошук і опрацювання даних з використанням серверних баз даних і мов програмування.
 3. Удосконалення алгоритмів розв'язування прикладних задач математики та інформатики.
 4. Методичні засади впровадження ЄКТС в організацію навчального процесу.
 5. Математичне моделювання контактних явищ при друкуванні. 
 6. Проблема термо- та електропружності неоднорідних тіл з дефектами.
 7. Математичне моделювання задач механіки в теорії термопружних оболонок і пластин.
 8. Задачі електростатики і еластодинаміки об'ємних та тонкостінних тіл під дією силових та температурних навантажень.
 9. Механіка руйнування твердих тіл з тріщинами.
 10. Раціоналізація інформаційної діяльності через використання системи управління базами даних.
 11. Моделі та алгоритми комп'ютерного опрацювання текстової і графічної інформації.
 12. Диференціальні рівняння і рівняння математичної фізики.
 13. Лінійна алгебра, теорія матриць.
 14. Математичний аналіз.
 15. Нескінченновимірна топологія.
 16. Дискретна математика.
 17. Теорія твердого деформівного тіла.
 18. Фізика твердого тіла.
 19. Фізика напівпровідників.

 

КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

 1. Удосконаленнядинамічних характеристик поліграфічних машин і механізмів.
 2. Автоматизоване проектування механізмів.
 3. Розроблення математичного та програмного забезпечення комп’ютерного проектування в машинобудуванні.
 4. Розроблення навчальних комп’ютерних програм.
 5. Дослідження температурних полів і напружено-деформованого стану тонкостінних елементів конструкцій з покриттями.
 6. Механізація процесів підбирання і викладки в пачки плоских гнучких матеріалів.
 7. Підвищення ефективності роботи дизельних двигунів.
 8. Наукові основи синтезу комбінованих кривошипно-важільних механізмів (КВМ) поліграфічних машин зі змінноюдовжиною кривошипа.
 9. Тиражостійкість фотополімерних друкарськихформ (ФДФ).
 10. Дослідження параметрів бігування та бігувального інструменту.
 11. Дослідження та мінімізація динамічних навантажень в приводах рулононамотувальних машин.

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА КНИЖКОВОЇ СПРАВИ

 1. Історія українського друкарства.
  2. Проблеми будівництва української державності після

    національно-визвольних змагань (50–60 рр. ХVII ст.).
 3. Історія розвитку української мемуаристики.
 4. Образотворче мистецтво та його творці в українській  

    художній літературі.
 5. Проблеми розвитку сучасної української художньої

   літератури.
 6. Наддністрянські говори української мови.
 7. Лексика періодичних видань Галичини 20-30-х років ХХ

    століття.
 8. Теоретично-практичні особливості навчання студентів (на

    прикладі гуманітарного циклу дисциплін).

 1. Книгознавство (історичні, теоретичні та практичні

аспекти)

 • Історико-книгознавчі дослідження (історія книги і книжкової справи в Україні і за її межами, репертуар і асортимент української книги в історичному аспекті, історичні дослідження фахової періодики, історичні дослідження розвитку книгознавства і книгознавчої проблематики).
 • Теорія і методика сучасного книгознавства.
 • Соціологія книги, дослідження читачівства.
 • Бібліографічні дослідження.
 1. Товарознавство книги

- Товарознавчі властивості книги (тематичні і функціональні).

- Асортимент книги (дослідження і моделювання).

 1. Маркетинг і менеджмент у книжковій торгівлі

- Дослідження сучасного ринку книги (якісні і кількісні характеристики).

- Дослідження засобів впливу на книжковий ринок (застосування всіх засобів маркетингових комунікацій — реклама, пропаганда, “паблик рілейшнз”, стимулювання збуту тощо).

- Організація книжкової торгівлі, книжкового бізнесу.

- Торговельна логістика.

- Кадри для книжкової торгівлі: підготовка та управління.

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 1. Дослідження актуальних питань викладання іноземних мов у вищій школі, теорія і практика перекладу науково-технічного та художнього тексту, проблеми лексикології, стилістики, граматики й функціонування таких структур у технічному та художньому текстах.
 2. Проблеми лінгвометодики: “Мовлення як соціальний і психологічний елемент особистості”.
 3. Елементи творчості як необхідний компонент самостійної роботи студентів при вивченні іноземних мов.
 4. Використання інформаційних технологій при викладанні іноземної мови у вищій школі. Принципи укладання навчальних комп’ютерних програм з іноземної мови.
 5. Проблема принципів тестування з іноземної мови у вищій школі.
 6. Типи групової мовленнєвої діяльності на лекції з іноземної мови.
 7. Навчання іноземній мові в групах з різнорівневою підготовкою студентів.
 8. Методи та прийоми контролю рівня володіння іноземною мовою. Оцінювання та контролювання знань у навчально-виховному процесі мають практично-моральну основу, оскільки адекватне оцінювання діяльності людини – важлива ланка будь-якого процесу праці (виробництва, навчання тощо).
 9. Проблеми лексикології, граматики та стилістики:
 10. Рівні структурних речень з інфінітивними групами.
 11. Лексико-фразеологічна синонімія в сучасній англійській мові.
 12. Складені іменники в сучасній англійській мові: лінгвістична структура та дериваційні особливості, прагматика. Діалекти німецької мови.

 

КАФЕДРА СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 1. Інституційні чинники економічного розвитку.
 2. Трансформаційні процеси в економіці України та їх нас- лідки.
 3. Духовний світ особистості. Соціально-психологічні ас-

     пекти становлення особистості.

 1. Становлення конкурентних відносин в економіці України.
 2. Проблеми національної ідеї, формування самосвідомості.
 3. Теоретичні проблеми соціології.
 4. Реформування перехідних економічних систем.
 5. Проблеми удосконалення політичної системи в сучас-

     ній Україні.

 1. Соціологічна і філософська проблематика розуміння та

     солідарності.

 1. Моральний світ людини в українській філософії ХХ ст.